Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Obecné lesy Babiná s.r.o.

Oznamy

Užívanie poľovného revíru Babiná

Dňa 14. decembra 2012 sa konalo zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v katastri obce Babiná.  Zvolávateľom zhromaždenia bola starostka obce ako štatutárny zástupca obce a majoritný vlastník pozemkov ,  ako aj splnomocnená osoba  ďalšími  vlastníkmi pozemkov. Z celkovej výmery 2095,33 ha uznaného poľovného revíru  Babiná č. 45  sa na zhromaždení zúčastnilo 74,23 % vlastníkov pozemkov. Priebeh zhromaždenia bol osvedčený notárskou zápisnicou vyhotovenou    JUDr. Annou Máčajovou. 
 

Na základe ustanovení zákona č. 274/2009 Z. z.  o poľovníctve  zhromaždenie vlastníkov rozhodlo o postúpení užívania poľovného revíru  právnickej osobe – Obecným lesom Babiná s.r.o. so sídlom Horná č. 66, Babiná na obdobie 10 rokov (od 1.1. 2013 do 31.12. 2022). Na zasadnutí bola určená  aj výška náhrady za užívanie pozemkov, lehota splatnosti a spôsob jej vyplácania vlastníkom.
 

Za  užívanie  poľovného  revíru bola stanovená náhrada vo výške 1,82 € / 1 ha lesnej pôdy a vo výške 0,58 € / 1 ha poľnohospodárskej pôdy za 1 rok.  Nakoľko obec Babiná má najvyššiu výmeru užívaných pozemkov – náhrada bude vyplácaná obci ročne vždy do 31.3. kalendárneho roka. Ostatným vlastníkom bude náhrada vyplatená za užívanie pozemkov za celú dobu trvania užívania pozemkov a to naraz tak, že vlastníkom pozemkov s  pobytom v obci  bude náhrada vyplatená v hotovosti z pokladne Obecných lesov Babiná s.r.o. a ostatným vlastníkom bude poukázaná prevodom na účet, ktorý vopred oznámili alebo poštovou poukážkou.
 

Známym vlastníkom, ktorým sa  v lehote do  31. 12. 2016 nepodarí náhrada za užívanie pozemkov doručiť , resp. sa o ňu sami  neprihlásia, či už zmenou bydliska a pod.,  bude táto náhrada v čase od 31. 3. 2013 do 31. 12. 2016 uložená na osobitnom účte Obecných lesov Babiná. Po márnom uplynutí  tejto lehoty náhrada  za užívanie pozemkov zostane Obecným lesom Babiná.
 

Zoznam vlastníkov poľovných pozemkov  sa nachádza a je možné doň nahliadnuť na Obecných lesoch s.r.o. Babiná alebo na Obecnom úrade v Babinej.

 

.


 

webygroup

677114

Úvodná stránka